ഏ...ഏ...
ബരസ്‌ ബരസ്‌ ബധ്‌രാ
ആശാ കി ബൂന്ദേം ബന്‌കെ ബരസ്‌

രാക്കിളിതൻ വഴി മറയും
നോവിൻ പെരുമഴക്കാലം
കാത്തിരുപ്പിൻ തിരി നനയും
ഈറൻ പെരുമഴക്കാലം
ഒരു വേനലിൻ വിരഹബാഷ്പം
ജലതാളമാർന്ന മഴക്കാലം
ഒരു തേടലായ്‌ മഴക്കാലം
(രാക്കിളി തൻ)

പിയാ പിയാ
പിയാ കൊ മിലൻ കി ആസ്‌ രെ
കാഗ കാഗ സബ്‌ തന്‌ ഖൈയ്യൊ
ഖാ മോരിയാ...

ഓർമ്മകൾതൻ ലോലകരങ്ങൾ
പുണരുകയാണുടൽ മുറുകേ
പാതിവഴിയിൽ പുതറിയ കാറ്റിൽ
വിരലുകൾ വേർപിരിയുന്നു
സ്നേഹാർദ്രമാരോ മൊഴിയുകയാവാം
കാതിലൊരാത്മ സ്വകാര്യം
തേങ്ങലിനേക്കാൾ പരിചിതമേതോ
പേരറിയാത്ത വികാരം
(രാക്കിളി തൻ)

ഏ.....റസിയാ....

നീലരാവിൻ താഴ്‌വര നീളെ
നിഴലുകൾ വീണിഴയുന്നൂ
ഏതോ നിനവിൻ വാതിൽപ്പടിയിൽ
കാൽപെരുമാറ്റം ഉണർന്നൂ
ആളുന്ന മഴയിൽ ജാലക വെളിയിൽ
മിന്നലിൽ ഏതോ സ്വപ്നം
ഈ മഴതോരും പുൽകതിരുകളിൽ
നീർമണി വീണു തിളങ്ങും
(രാക്കിളി തൻ)

Transliteration

e...e...
baras‌ baras‌ badh‌ra
asa ki bundem ban‌ke baras‌

rakkilitaൻ vali marayum
neaviൻ perumalakkalam
kattiruppiൻ tiri nanayum
iraൻ perumalakkalam
oru venaliൻ virahabaspam
jalatalamaർnna malakkalam
oru tetalay‌ malakkalam
(rakkili taൻ)

piya piya
piya kea milaൻ ki as‌ re
kaga kaga sab‌ tan‌ khaiyyea
kha meariya...

oർm'makaൾtaൻ lealakarannaൾ
punarukayanutaൽ muruke
pativaliyiൽ putariya karriൽ
viralukaൾ veർpiriyunnu
snehaർdramarea mealiyukayavam
katilearatma svakaryam
tennalinekkaൾ paricitametea
perariyatta vikaram
(rakkili taൻ)

e.....rasiya....

nilaraviൻ tal‌vara nile
nilalukaൾ vinilayunnu
etea ninaviൻ vatiൽppatiyiൽ
kaൽperumarram unaർnnu
alunna malayiൽ jalaka veliyiൽ
minnaliൽ etea svapnam
i malatearum puൽkatirukaliൽ
niർmani vinu tilannum
(rakkili taൻ)