ആലോലമാടുന്ന കാറ്റിന്റെ കാരുണ്യ

ലാളനം തേടുന്ന പൂവേ

വേനലിൽ വാടുന്ന പൂവേ
കരുണാലോലമൊരാത്മാവിൻ വാത്സല്യ

മരുളും വാർതെന്നലായി

തഴുകും വാർതെന്നലായി

ആരേ ആരേ അരുമയായ് ഈ ഗാനം പാടീ

ആരും അനാഥരല്ലാ

ആരും അനാഥരല്ലാ (ആലോലമാടുന്ന...)

സ്നേഹത്തിൻ തീർത്ഥത്തിലാറാടിയെത്തുന്ന

തേജസ്വിനീ വരദായിനീ

പൂമ്പുലർ കന്യേ വരൂ ജീവശാഖിയിൽ

നിൻ കതിർപ്പൊന്നാട ചാർത്തുക നീ  (ആലോലമാടുന്ന...)
കണ്ണുനീരൊപ്പുവാൻ കരതാരുയർന്ന

കനിവായി വാ

തീവെയിലൊഴുകുന്നൂ

നീ തണലരുളുന്നൂ  (ആലോലമാടുന്ന...)

------------------------------------------------------------------------------

 

Transliteration


alealamatunna karrinre karunya

lalanam tetunna puve

venaliൽ vatunna puve
karunalealamearatmaviൻ vatsalya

marulum vaർtennalayi

talukum vaർtennalayi

are are arumayay i ganam pati

arum anatharalla

arum anatharalla (alealamatunna...)

snehattiൻ tiർt'thattilaratiyettunna

tejasvini varadayini

pumpulaർ kan'ye varu jivasakhiyiൽ

niൻ katiർppeannata caർttuka ni (alealamatunna...)
kannunireappuvaൻ karataruyaർnna

kanivayi va

tiveyilealukunnu

ni tanalarulunnu (alealamatunna...)

------------------------------------------------------------------------------