കണ്ണില്‍ക്കണ്ണില്‍ പൂക്കും കാണാസ്വപ്നം തേടി
കന്നിത്തൂവല്‍ കാട്ടില്‍ ചേക്കേറാം
നെഞ്ചിന്നുള്ളില്‍ പൂക്കും ഈണം മൂളിപ്പാടി
[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല
നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കില്ലേ ?]

Transliteration

kannil‍kkannil‍ pukkum kanasvapnam teti
kannittuval‍ kattil‍ cekkeram
nencinnullil‍ pukkum inam mulippati
[i ganattinre varikaൾ labhyamalla
ninnaൾkkariyamenkiൽ ceർkkaൻ sahayikkille ?]