പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാന്‍ …
എത്തുന്നേ ഞാനും നാഥന്റെ ചാരെ പിറ്റേന്നൊപ്പമുണര്‍ന്നിടാൻ
കരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായ് ഞാനെൻ സ്വന്തദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ
കഴിയുന്നൂ യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ..
(പോകുന്നേ ഞാനും )

ദേഹമെന്നോരാ വസ്ത്രമൂരി ഞാൻ ആറടി മണ്ണിലാഴ്ത്തവേ..
ഭൂമിയെന്നോരാ കൂട് വിട്ടു ഞാൻ സ്വർഗ്ഗമാം വീട്ടിൽ ചെല്ലവേ..
മാലാഖമാരും ദൂതരും മാറി മാറിപ്പുണർന്നു പോം
ആധിവ്യാധികൾ അന്യമായ് കർത്താവേ..ജന്മം ധന്യമായ്
(പോകുന്നേ ഞാനും )

സ്വര്‍ഗ രാജ്യത്തില്‍ ചെന്ന നേരത്ത് കര്‍ത്താവെന്നോട് ചോദിച്ചു
സ്വന്ത ബന്ധങ്ങള്‍ വിട്ടു പോന്നപ്പോള്‍ നൊന്തു നീറിയോ നിന്‍ മനം
ശങ്ക കൂടാതെ ചൊല്ലി ഞാന്‍ കര്‍ത്താവേ ഇല്ല തെല്ലുമേ
എത്തി ഞാന്‍ എത്തി സന്നിധേ ഇത്ര നാള്‍ കാത്ത സന്നിധേ
( പോകുന്നേ ഞാനും )

Transliteration

peakunne nanum eൻ grham teti daivatteateatturannitan‍ ...
ettunne nanum nathanre care pirrenneappamunar‍nnitaൻ
karayunnea ninnaൾ entinay naneൻ svantadesatt peakumpeaൾ
kaliyunnu yatra itra naൾ katta bhavanattiൽ nanum cennita..
(peakunne nanum )

dehamenneara vastramuri naൻ arati mannilalttave..
bhumiyenneara kut vittu naൻ svaർggamam vittiൽ cellave..
malakhamarum dutarum mari marippunaർnnu peam
adhivyadhikaൾ an'yamay kaർttave..janmam dhan'yamay
(peakunne nanum )

svar‍ga rajyattil‍ cenna neratt kar‍ttavenneat ceadiccu
svanta bandhannal‍ vittu peannappeal‍ neantu niriyea nin‍ manam
sanka kutate cealli nan‍ kar‍ttave illa tellume
etti nan‍ etti sannidhe itra nal‍ katta sannidhe
( peakunne nanum )