പ്രണയിനി ഞാന്‍ നിന്‍....പ്രമദവനത്തില്‍...
ഒരു മഴവില്ലായ്‌....വിരിയുകയല്ലേ....
അധരപുടങ്ങളില്‍ നിന്നും
അമൃതപരാഗം ചൊരിയും
കിളിയുടെ ഈറന്‍മൊഴികളുമായി
പുലര്‍വെയില്‍ കൂടെ വന്നു
ചിരിയുടെ തൂവല്‍തളിരുകളോടെ
അരികില്‍ നീ ചാരിനിന്നു
പ്രിയതരമേതോ അസുലഭരാഗം
പകരുകയായ്‌ ഞാന്‍ നിന്നില്‍
നഖമുനയാല്‍ നിന്‍ കവിളിണ നുള്ളാന്‍
പകലൊളി പാറി വന്നു
മഷിയെഴുതാതെ മുകിലലയോലും
മിഴികളില്‍ ഉമ്മ നല്‍കും
ഋതുമതിയാം നിന്‍ ഹൃദയനിലാവില്‍
ശലഭമുറങ്ങുകയാവാം
ഒരു മഴവില്ലായ്‌ ഞാന്‍ വിരിയുകയല്ലേ
അധരപുടങ്ങളില്‍ നിന്നും
അമൃതപരാഗം ചൊരിയും

Transliteration

pranayini nan‍ nin‍....pramadavanattil‍...
oru malavillay‌....viriyukayalle....
adharaputannalil‍ ninnum
amrtaparagam ceariyum
kiliyute iran‍mealikalumayi
pular‍veyil‍ kute vannu
ciriyute tuval‍talirukaleate
arikil‍ ni carininnu
priyatarametea asulabharagam
pakarukayay‌ nan‍ ninnil‍
nakhamunayal‍ nin‍ kavilina nullan‍
pakaleali pari vannu
masiyelutate mukilalayealum
milikalil‍ um'ma nal‍kum
rtumatiyam nin‍ hrdayanilavil‍
salabhamurannukayavam
oru malavillay‌ nan‍ viriyukayalle
adharaputannalil‍ ninnum
amrtaparagam ceariyum