[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല, ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാമോ ?]

Transliteration

[i ganattinre varikaൾ labhyamalla, ceർkkaൻ ninnaൾkk sahayikkamea ?]