മായാത്ത മാരിവില്ലിതാ ആയിരം വസന്തമിങ്ങിതാ
ആകാശമണ്ഡലങ്ങളില്‍ നീഹാരമാലയൂര്‍ന്നിതാ
പൂഞ്ചോലയില്‍ കുരുന്നു ചങ്ങാലികള്‍
പാടുമീവേളയില്‍ ശ്യാമലാവണ്യമാം
താലവൃന്ദങ്ങള്‍ മുത്തണിഞ്ഞിതാ
മായാത്ത മാരിവില്ലിതാ..........
ഈ കൈകളില്‍ കാലമേ നീ നലം
കൊണ്ടവര്‍ണ്ണത്താലം നല്‍കവേ
പാഴ്മുളയിലെ സ്വപ്നസല്ലാപമായ്
നിന്റെ മൌനം മൂളിപ്പെയ്യവേ
കുടവട്ടപ്പാടിലായ് സ്വര്‍ഗ്ഗം നിറഞ്ഞൊഴുകീ
മലവാരം നീളെയീകുങ്കുമം
ഉതിര്‍പ്പൂക്കളായ് നീ നിറച്ചുവാ തൂ... രൂ... രൂ.....
ആകാശമണ്ഡലങ്ങളില്‍ ............
 
ഈ വേദിയില്‍ മൂകസന്ദേശമായ് എന്നി-
ലീണം തൂകും തെന്നലേ
പൂമൈനതന്‍ കാതിലെന്നുള്ളിലെ
സ്നേഹഗാനോന്മാദം പകരുമോ?
മുക്കുറ്റിപ്പന്തലില്‍ കുളിരാര്‍ന്നുവന്നാലും (2)
ഉദയത്തിന്‍ നാളമേ എന്നുമെന്‍
മനസ്സിന്റെ ദീപംതെളിച്ചുതാ ... വാ... വാ... വാ
മായാത്ത മാരിവില്ലിതാ...........

Transliteration

mayatta marivillita ayiram vasantaminnita
akasamandalannalil‍ niharamalayur‍nnita
puncealayil‍ kurunnu cannalikal‍
patumivelayil‍ syamalavanyamam
talavrndannal‍ muttaninnita
mayatta marivillita..........
i kaikalil‍ kalame ni nalam
keantavar‍nnattalam nal‍kave
palmulayile svapnasallapamay
ninre menam mulippeyyave
kutavattappatilay svar‍ggam nirannealuki
malavaram nileyikunkumam
utir‍ppukkalay ni niraccuva tu... ru... ru.....
akasamandalannalil‍ ............

i vediyil‍ mukasandesamay enni-
linam tukum tennale
pumainatan‍ katilennullile
snehaganeanmadam pakarumea?
mukkurrippantalil‍ kulirar‍nnuvannalum (2)
udayattin‍ nalame ennumen‍
manas'sinre dipanteliccuta ... va... va... va
mayatta marivillita...........