വെള്ളിക്കൊലുസ്സോടെ കളിയാടും അഴകേ
എന്‍ ഗാനങ്ങളില്‍ നീയാണാദിതാളം
രാഗലോലേ എന്‍ ആരാധികേ..
നീ ദിവ്യ രോമാഞ്ച രഞ്ജിനീ
വെള്ളിക്കൊലുസ്സോടെ കളിയാടും അഴകേ
എന്‍ ഗാനങ്ങളില്‍ നീയാണാദിതാളം
ആ ...ആ
കാണാന്‍ സുമജാലം നീ
നിന്‍ നാദം സുരസംഗീതം..ഉം ..ഉം  (2)
ഇനി ഞാനും നീയും ഒന്നായി പാടും..ദിവ്യ ഗാനം
തെന്നല്‍ പോലും കൂടേ പാടും
വെള്ളിക്കൊലുസ്സോടേ കളിയാടും അഴകേ
എന്‍ ഗാനങ്ങളില്‍ നീയാണാദിതാളം
ഓരോ മൃദുസ്മേരത്താല്‍
നീയേകും മധുരാലസ്യം..ഉം ..ഉം  (2)
ഇളം കാറ്റായി വന്നെന്‍ പ്രേമസൂനത്തെ നീ
തൊട്ടുണര്‍ത്തി ദേവി.. ധന്യനായി ഞാന്‍
വെള്ളിക്കൊലുസ്സോടേ കളിയാടും അഴകേ
എന്‍ ഗാനങ്ങളില്‍ നീയാണാദി താളം
രാഗലോലേ എന്‍ ആരാധികേ
നീ ദിവ്യ രോമാഞ്ച രഞ്ജിനീ
വെള്ളിക്കൊലുസ്സോടെ കളിയാടും അഴകേ
എന്‍ ഗാനങ്ങളില്‍ നീയാണാദിതാളം

Transliteration

vellikkealus'seate kaliyatum alake
en‍ ganannalil‍ niyanaditalam
ragaleale en‍ aradhike..
ni divya reamanca ranjini
vellikkealus'seate kaliyatum alake
en‍ ganannalil‍ niyanaditalam
a ...a
kanan‍ sumajalam ni
nin‍ nadam surasangitam..um ..um (2)
ini nanum niyum onnayi patum..divya ganam
tennal‍ pealum kute patum
vellikkealus'seate kaliyatum alake
en‍ ganannalil‍ niyanaditalam
orea mrdusmerattal‍
niyekum madhuralasyam..um ..um (2)
ilam karrayi vannen‍ premasunatte ni
teattunar‍tti devi.. dhan'yanayi nan‍
vellikkealus'seate kaliyatum alake
en‍ ganannalil‍ niyanadi talam
ragaleale en‍ aradhike
ni divya reamanca ranjini
vellikkealus'seate kaliyatum alake
en‍ ganannalil‍ niyanaditalam