ശാരോണിൽ വിരിയും ശോശന്ന പൂവേ
ശാലീനയല്ലോ നീ (2)
നിന്നുള്ളിൽ തുളുമ്പും തൂമധുവുണ്ണും തേൻ തുമ്പിയെന്നും ഞാൻ
മനസ്സിന്റെ അകത്തളത്തൊരു വട്ടം
ഉണരുവാൻ എനിക്കു നീ ഇടം തരുമോ
ഇടം തന്നാൽ അതിനുള്ളിൽ ഉതിരുന്ന
പരിമളമൊരു നുള്ളു കടം തരുമോ (ശാരോണിൽ..)
കന്നിച്ചെമ്മുന്തിരി വള്ളി
നിൻ മെയ്യിൽ കിന്നരി തുള്ളി
ആവേശം പൂപ്പന്തലായ്
നാണത്തിൻ കുന്നുകൾ നിന്നോമൽ ചുണ്ടിൽ
വീഞ്ഞൂറും പനിനീർ മാതളം
പനിമലരിൻ തളിരിതളിൽ
കൊതി നുണയും തുമ്പീ
നിൻ ചിറകടി തൻ ചലനതയിൽ ജീവാനന്ദം (ശാരോനിൽ..)
മാർബിൾ വെൺ കല്ലു കടഞ്ഞ്
മാമ്പൂവിൻ മേനി നനഞ്ഞു
സീയോനിൻ മഞ്ഞിൻ തുള്ളി
ഓശാന പാടാം കുർബാന കൊള്ളാം
ഒന്നിക്കാം ഉള്ളിൽ പള്ളിയിൽ
സമരിയയിൽ പുലരികളിൽ പൊഴിയുമിളം മഞ്ഞിൽ
നാം കണികളായ് കുളിരണിയാം ജന്മം ജന്മം (ശാരോനിൽ..)
 

Transliteration


sareaniൽ viriyum seasanna puve
salinayallea ni (2)
ninnulliൽ tulumpum tumadhuvunnum teൻ tumpiyennum naൻ
manas'sinre akattalattearu vattam
unaruvaൻ enikku ni itam tarumea
itam tannaൽ atinulliൽ utirunna
parimalamearu nullu katam tarumea (sareaniൽ..)
kanniccem'muntiri valli
niൻ meyyiൽ kinnari tulli
avesam puppantalay
nanattiൻ kunnukaൾ ninneamaൽ cuntiൽ
vinnurum paniniർ matalam
panimalariൻ taliritaliൽ
keati nunayum tumpi
niൻ cirakati taൻ calanatayiൽ jivanandam (sareaniൽ..)
maർbiൾ veൺ kallu katann
mampuviൻ meni nanannu
siyeaniൻ manniൻ tulli
osana patam kuർbana keallam
onnikkam ulliൽ palliyiൽ
samariyayiൽ pularikaliൽ pealiyumilam manniൽ
nam kanikalay kuliraniyam janmam janmam (sareaniൽ..)