സ്വയം മറന്നുവോ പ്രിയംകരങ്ങളേ

നിറഞ്ഞു പാടു നീ നിറഞ്ഞ വേളയിൽ

അകലെയേതോ നീർച്ചോലയിൽ

കാലം നീരാടിയോ
കണ്ടൂ കണ്ടറിഞ്ഞൂ കരളിനൊരു നൊമ്പരം (2)

കൂടെയെത്താത്ത കുഞ്ഞായിരുന്നൂ പോയ ജന്മങ്ങളിൽ

മാനസങ്ങൾ ഒന്നാകുമെങ്കിൽ മധുരം ജീവിതം ( സ്വയം..)
പൂവിൻ താളിലൂറും മഞ്ഞു കണമാകുവാൻ (2)

മഞ്ഞു നീരിന്റെ വാർചിന്തു നൽകാൻ നല്ല മോഹങ്ങളായ്

മോഹമേതോ വ്യാമോഹമേതോ ഉലകിൽ നാടകം (സ്വയം..)

Transliteration

svayam marannuvea priyankarannale

nirannu patu ni niranna velayiൽ

akaleyetea niർccealayiൽ

kalam niratiyea
kantu kantarinnu karalinearu neamparam (2)

kuteyettatta kunnayirunnu peaya janmannaliൽ

manasannaൾ onnakumenkiൽ madhuram jivitam ( svayam..)
puviൻ talilurum mannu kanamakuvaൻ (2)

mannu nirinre vaർcintu naൽkaൻ nalla meahannalay

meahametea vyameahametea ulakiൽ natakam (svayam..)