സ്വാമിനാഥ പരിപാലയാശു മാം
സ്വപ്രകാശ വല്ലീശ ഗുരുഗുഹ ദേവസേനേശ
കാമജനകഭാരതീശസേവിത കാർതികേയ നാരദാദിഭാവിത
വാമദേവപാർവതീസുകുമാര വാരിജാസ്ത്ര സമ്മോഹിതാകാര
കാമിതാർഥവിതരണവിപുണചരണ കാവ്യനാടകാലങ്കാരഭരണ
ഭൂമിജലാഗ്നിവായുഗഗനകിരണ ബോധരൂപനിത്യാനന്ദകരണ

Transliteration


svaminatha paripalayasu mam
svaprakasa vallisa guruguha devasenesa
kamajanakabharatisasevita kaർtikeya naradadibhavita
vamadevapaർvatisukumara varijastra sam'meahitakara
kamitaർthavitaranavipunacarana kavyanatakalankarabharana
bhumijalagnivayugaganakirana beadharupanityanandakarana