അരിമുല്ല പൂത്തു അരളികൾ പൂത്തു
ഇനിയുമെൻ ആശകൾ പൂത്തില്ലാ
സൗഗന്ധികപ്പൂ വിരിഞ്ഞു തീർന്നപ്പോളും
സൗഭാഗ്യമെന്നിൽ വിരിഞ്ഞില്ല
(അരിമുല്ല...)
ആകാശനീലിമക്കപ്പുറത്ത്
ഒരായിരം നക്ഷത്രപ്പൂ വിരിഞ്ഞു (2)
ആ ദിവ്യ സൗവർണ്ണ സന്ധ്യകളിൽ
എന്നായിരം മോഹങ്ങൾ പോയ് മറഞ്ഞു
(അരിമുല്ല....)
തിരകൾ പുൽകി ഉണർത്തിയ തീരം
പുളകിതയായ് പൂക്കാവനിയായി
ആ നവ്യ സങ്കല്പ തീരങ്ങളിൽ
എന്നായിരം മോഹങ്ങൾ വീണുടഞ്ഞു
(അരിമുല്ല....)
 

Transliteration


arimulla puttu aralikaൾ puttu
iniyumeൻ asakaൾ puttilla
sagandhikappu virinnu tiർnnappealum
sabhagyamenniൽ virinnilla
(arimulla...)
akasanilimakkappuratt
orayiram naksatrappu virinnu (2)
a divya savaർnna sandhyakaliൽ
ennayiram meahannaൾ peay marannu
(arimulla....)
tirakaൾ puൽki unaർttiya tiram
pulakitayay pukkavaniyayi
a navya sankalpa tirannaliൽ
ennayiram meahannaൾ vinutannu
(arimulla....)