ഓ സായം സന്ധ്യാ തീരം ശൂന്യമായി
ഓ കണ്ണീർ മേഘപ്രാവും യാത്രയായി
ഏകാന്ത രാവിന്റെ കാണാക്കൂരയിൽ
മായും നിലാവും ഞാനും മാത്രയായി
നിന്നോർമ്മയെല്ലാം മാറോട് ചേർത്തെൻ
മായാ വേണുനാദം മൂകമായി
ഓ സായം സന്ധ്യാ തീരം ശൂന്യമായി 
കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കനവുകൾ പോലെ
കരളിൽ  തെളിയും നാളുകളായി
നിറങ്ങളേഴും കരിയില പോലെ
കനലിൽ കരിയും രാവുകളായി ..
കാതരമേതോ കിളിമൊഴിയുന്നു
 പ്രേമാർദ്രമാകും ഗീതകം  
ലോലമീ പാതിരാ ചില്ലയിൽ..
ഓ സായം സന്ധ്യാ തീരം ശൂന്യമായി
ഓ കണ്ണീർ മേഘ പ്രാവും യാത്രയായി
മിഴി നനഞ്ഞും വിഭലമലഞ്ഞും
വിരഹിണിയാകും വിസ്മയ സന്ധ്യേ
അകലെയെങ്ങാണഭയകുടീരം
അലിവിൽ പൂക്കും പ്രണയ കുടീരം
വിടപറയുന്നെൻ മിഴി നിറയുമ്പോൾ
വിങ്ങുന്നതിന്നെൻ നൊമ്പരം
സാന്തമാം എന്റെയീ നൊമ്പരം
ഓ സായം സന്ധ്യാ തീരം ശൂന്യമായി
ഓ കണ്ണീർ മേഘ പ്രാവും യാത്രയായി
ഏകാന്ത രാവിന്റെ കാണാക്കൂരയിൽ
മായും നിലാവും ഞാനും മാത്രയായി
നിന്നോർമ്മയെല്ലാം മാറോട് ചേർത്തെൻ
മായാ വേണുനാദം മൂകമായി
ഓ സായം സന്ധ്യാ തീരം ശൂന്യമായി 
ഓ കണ്ണീർ മേഘ പ്രാവും യാത്രയായി

Transliteration

o sayam sandhya tiram sun'yamayi
o kanniർ meghapravum yatrayayi
ekanta ravinre kanakkurayiൽ
mayum nilavum nanum matrayayi
ninneaർm'mayellam mareat ceർtteൻ
maya venunadam mukamayi
o sayam sandhya tiram sun'yamayi
kalinnatellam kanavukaൾ peale
karaliൽ teliyum nalukalayi
nirannalelum kariyila peale
kanaliൽ kariyum ravukalayi ..
katarametea kilimealiyunnu
premaർdramakum gitakam
lealami patira cillayiൽ..
o sayam sandhya tiram sun'yamayi
o kanniർ megha pravum yatrayayi
mili nanannum vibhalamalannum
virahiniyakum vismaya sandhye
akaleyennanabhayakutiram
aliviൽ pukkum pranaya kutiram
vitaparayunneൻ mili nirayumpeaൾ
vinnunnatinneൻ neamparam
santamam enreyi neamparam
o sayam sandhya tiram sun'yamayi
o kanniർ megha pravum yatrayayi
ekanta ravinre kanakkurayiൽ
mayum nilavum nanum matrayayi
ninneaർm'mayellam mareat ceർtteൻ
maya venunadam mukamayi
o sayam sandhya tiram sun'yamayi
o kanniർ megha pravum yatrayayi