ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല, ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ

Transliteration

i ganattinre varikaൾ labhyamayittilla, ceർkkaൻ sahayikkamea