ചന്ദനമുകിലേ ചന്ദനമുകിലേ
ചന്ദനമുകിലേ ചന്ദനമുകിലേ

കണ്ണനെ നീ കണ്ടോ ആ

കുഴൽ വിളി നീ കേട്ടോ

ഞാനൊരു പാവം ഗോപികയല്ലേ

മോഹിച്ചു പോയില്ലേ ഞാൻ മോഹിച്ചു പോയില്ലേ (ചന്ദന...)

 ഓരോ ജന്മം അറിയാതെൻ നെഞ്ചിലവൻ

തോരാത്ത പാൽമഴയായ്

ഓരോ രാവു പൊതിയുമ്പോൾ എന്നിലവൻ

പൂമൂടും  മധുചന്ദ്രനായ്

എവിടെ എവിടെ പറയൂ  മുകിലേ

എന്നാത്മാവ് തേടുന്ന കണ്ണൻ (ചന്ദന...)
നീലതാമരകൾ എല്ലാം മാമിഴികൾ

കായാമ്പൂ മെയ്യഴകായ്

മാനം പൂത്ത മഴ നാളിൽ  നമ്മളതിൽ

തൂവെള്ളി താരകളായ്

എവിടെ എവിടേ പറയൂ മുകിലേ

എൻ ജീവന്റെ കാർമുകിൽ വർണ്ണൻ (ചന്ദന...)

-----------------------------------------------------------------------------

 

Transliteration

candanamukile candanamukile
candanamukile candanamukile

kannane ni kantea a

kulaൽ vili ni kettea

nanearu pavam geapikayalle

meahiccu peayille naൻ meahiccu peayille (candana...)

orea janmam ariyateൻ nencilavaൻ

tearatta paൽmalayay

orea ravu peatiyumpeaൾ ennilavaൻ

pumutum madhucandranay

evite evite parayu mukile

ennatmav tetunna kannaൻ (candana...)
nilatamarakaൾ ellam mamilikaൾ

kayampu meyyalakay

manam putta mala naliൽ nam'malatiൽ

tuvelli tarakalay

evite evite parayu mukile

eൻ jivanre kaർmukiൽ vaർnnaൻ (candana...)

-----------------------------------------------------------------------------