പുതുമഴയായി വന്നൂ നീ

പുളകം കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞൂ നീ

ഒരേ മനസ്സായി നാം ഉടലറിയാതെ ഉയിരറിയാതെ

അണയൂ നീയെൻ ജീവനായ് വരൂ നിശാഗീതമായ് (പുതുമഴ..)
കളം മായ്ക്കാതെ കഥയറിയാതെ മിഴികൾ പറന്നു പോയ്

കൊതി തീരാത്ത വേഴാമ്പലായ് (കളം..)

കുറുമൊഴിയെങ്ങോ തരിവളയെങ്ങോ കുഴൽ വിളി നീ കേൾക്കുമോ

തരുമോ ഓ..ഓ... ഈ മണ്ണിലൊരു ജന്മം കൂടി നീ ( പുതുമഴ...)
ആ...ആ..ആ..ആ..

കടം തീരാതെ വിട പറയാതെ

വെറുതേ കൊഴിഞ്ഞു പോയ്

ശ്രുതി ചേരാത്ത ദാഹങ്ങളിൽ

പിറവികൾ തേടും മറവിയിൽ നീയെൻ

ഉയിരിന്റെ വാർതിങ്കളായ്

തരുമോ...ഓ..ഓ.. ഈ മണ്ണിൻ തോരാത്ത പാൽ മണം (പുതുമഴ...)

Transliteration

putumalayayi vannu ni

pulakam keantu peatinnu ni

ore manas'sayi nam utalariyate uyirariyate

anayu niyeൻ jivanay varu nisagitamay (putumala..)
kalam maykkate kathayariyate milikaൾ parannu peay

keati tiratta velampalay (kalam..)

kurumealiyennea tarivalayennea kulaൽ vili ni keൾkkumea

tarumea o..o... i mannilearu janmam kuti ni ( putumala...)
a...a..a..a..

katam tirate vita parayate

verute kealinnu peay

sruti ceratta dahannaliൽ

piravikaൾ tetum maraviyiൽ niyeൻ

uyirinre vaർtinkalay

tarumea...o..o.. i manniൻ tearatta paൽ manam (putumala...)