മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി
മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി കണ്‍മണി
മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി
മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി ചായു നീ
നെഞ്ചിൽ ചേർന്നുറങ്ങാൻ വെണ്ണിലാവു നീ
താരാട്ട് കേട്ടുറങ്ങെൻ താമരപ്പൂവേ (2)
എൻ കനവിൻ നിനവേ നീ
നിൻ നുണക്കുഴി കവിളെന്നും
ഹോ
മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി
മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി കണ്‍മണി
മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി
മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി ചായു നീ
മിന്നൽ നിറയുമെന്റെ  ഉള്ളം
നോവായി ഉരുകി പ്രണയം
കണ്ണീർ തോരുമില്ലീ തീരം
കനലായി കണ്ണിൽ മൌനം
കിളി കരയറിയാതുലയായി തേടുകയല്ലോ
തണൽ ചിറകുകളിൽ പിടയുകായായി വിങ്ങുകയല്ലോ
ജന്മമീ വിരൽതുമ്പിലായി
കണ്മണീ നീ
(മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി)
പൂന്തേൻ നാവിലൊന്നു തൊട്ട്
പൂവായി വന്നൊരഴകേ
തുള്ളും നെഞ്ചിലാകെ കൊഞ്ചും
മിഴികൾ മൂടി തനിയേ
എന്റെ കനവിൽ നിന്നെപ്പോലെയാരും
വന്നതില്ലയൊ..
തീരം തിരയിൽ തേടും രാഗമൊന്നു കേട്ടതില്ലയോ
ശലഭമേ ഇളം കാറ്റിലായി 
കണ്മണീ നീ
ഉം..ഉഹും ഓ ഹോ

Transliteration

melle tancikeanci melle tancikeanci
melle tancikeanci kan‍mani
melle tancikeanci melle tancikeanci
melle tancikeanci cayu ni
nenciൽ ceർnnurannaൻ vennilavu ni
taratt ketturanneൻ tamarappuve (2)
eൻ kanaviൻ ninave ni
niൻ nunakkuli kavilennum
hea
melle tancikeanci melle tancikeanci
melle tancikeanci kan‍mani
melle tancikeanci melle tancikeanci
melle tancikeanci cayu ni
minnaൽ nirayumenre ullam
neavayi uruki pranayam
kanniർ tearumilli tiram
kanalayi kanniൽ menam
kili karayariyatulayayi tetukayallea
tanaൽ cirakukaliൽ pitayukayayi vinnukayallea
janmami viraൽtumpilayi
kanmani ni
(melle tancikeanci)
punteൻ navileannu teatt
puvayi vannearalake
tullum nencilake keancum
milikaൾ muti taniye
enre kanaviൽ ninneppealeyarum
vannatillayea..
tiram tirayiൽ tetum ragameannu kettatillayea
salabhame ilam karrilayi
kanmani ni
um..uhum o hea